Adatkezelési Tájékoztató

 

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja, az adatkezelés időtartama

 

                 1.1.        A Belland Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a természetes személy (továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

                 1.2.        Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő által végzett bármely olyan adatkezelésre, amelyekre Adatkezelő más egyéb, speciális Adatkezelési Tájékoztató használatát nem rendeli el.

 

                 1.3.        Az Adatkezelő magára nézve:

 

      kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát

      kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak

      vállalja, hogy az Adatkezelő ügyfeleitől kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

      fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármilyen időpontban történő megváltoztatására, amelyet érintő változásokról köteles a kellő időben értesíteni ügyfeleit

 

                 1.4.        Minden, - a jelen tájékoztatóban szereplő Adatkezelőhöz - telefonon, e-mail-en, online felületen vagy egyéb módon keresztül beérkezett személyes adatot, az Adatkezelő ügyfélkapcsolati ügyintézésre, árajánlatadásra, szerződéskötésre, számlák kiállításához felhasználhatja az alábbiaknak megfelelően:

 

      ha az Adatkezelő és ügyfele között nem jött létre árajánlat vagy szerződés, akkor az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az adatközléstől számított legfeljebb 1 évig tárolja, majd annak elteltével véglegesen törli

      ha az Adatkezelő és ügyfele között létrejött árajánlat, de arra válasz nem érkezett, akkor az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az árajánlat adásától számított legfeljebb 1 évig tárolja, majd annak elteltével véglegesen törli

      ha az Adatkezelő és ügyfele között létrejött árajánlat, de az árajánlatra adott válasz az árajánlat el nem fogadását tanúsítja, akkor az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az árajánlatra adott el nem fogadó válasz adásától számított legfeljebb 1 évig tárolja, majd annak elteltével véglegesen törli

      ha az Adatkezelő és ügyfele között létrejött szerződés, akkor az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a szerződésben foglaltak szerint, de legkésőbb - az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján - a kiállított számla időpontjától számított legfeljebb 8 évig tárolja, majd annak elteltével véglegesen törli; amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait továbbra is 8 évig tárolni

 

                 1.5.        Amennyiben az adatkezelés időtartama alatt az ügyfél részéről az Adatkezelő felé újabb megkeresés történik, az adatkezelés időtartam onnantól kezdve lép érvénybe a fentieknek megfelelően, kivéve, ha kevesebb, mint a már megkezdett adatkezelési időtartam.

 

  1. Az Adatkezelő adatai

 

Cég neve: Belland Kft.

Cég székhelye: 1026 Budapest, Pázsit utca 2. -1 40.

Cégjegyzékszám: 01 09 722864

Adószám: 13188791241

Központi telefonszám: +36 70 947 5571

Központi e-mail cím: info@computerpatika.hu

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

 

Az Érintett által megadott személyes adatok:

 

      Név

      E-mail cím

      Telefonszám

      az Érintett által megadott további személyes adatok

 

  1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

                 4.1.        Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései fő szabály szerint önkéntes hozzájáruláson, illetve az Adatkezelő és az Érintett között létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése érdekében történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

                 4.2.        Személyes adat kezelésére sor kerülhet még Európai Uniós vagy magyar jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése céljából is.

 

                 4.3.        Adott esetben az Adatkezelő jogosult az Érintett személyes adatait Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezelni. Ebben az esetben Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben megvizsgálja és rögzíti, hogy az Adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly az Adatkezelő és az Érintett érdekei között.

 

                 4.4.        Amennyiben az Adatkezelő az Érintettől gyűjti az adatokat és az Érintett a fenti jogalapokon kezelt adatokat nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás lehetséges következménye lehet a szerződés létrejöttének vagy fenntartásának lehetetlenülése, illetőleg az adott adatkezelői intézkedés alkalmazásának lehetetlenülése. Ha az Érintett a szolgáltatandó adatoknak csak egy részét nem adja meg, akkor a nem teljeskörűen szolgáltatott adatok alapján kell megítélni, hogy az adatszolgáltatás elmaradása okozhatja-e a szerződés létrejöttének vagy fenntartásának lehetetlenülését. Szerződésen alapuló adatkezelés esetén a lehetetlenülés jogkövetkezményeit az Adatkezelő csak akkor alkalmazhatja, ha igazolja, hogy a szolgáltatott adat nélkül a szerződés teljesítésére nem képes.

 

                 4.5.        Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

      az Adatkezelő ügyvezetője

      az Adatkezelő illetékes munkavállalói

 

                 4.6.        A megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő tárolja és kezeli, harmadik fél számára hozzáférhetetlenek, kiadásra nem kerülnek, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

                 4.7.        Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

      2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

      az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

      2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 

  1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

                 5.1.        Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő elérhetőségein.

                 5.2.        Tájékoztatáshoz való jog

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ahhoz, hogy a hozzájárulás tájékoztatáson alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az Adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával.

 

A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat. Az Adatkezelő nem őrizheti meg a személyes adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges kérelmeket meg tudja válaszolni.

 

                 5.3.        Hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez való joga

 

A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléshez adott hozzájárulásukat, vagy ha személyes adataik kezelése egyéb szempontból nem felel meg a törvényrendeletnek.

 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő felé írásban – ideértve az elektronikus úton történő – nyújtja be hozzáférési, helyesbítési kérelmét, az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül meg kell, hogy adja a megfelelő mértékű és közérthető tájékoztatást.

 

                 5.4.        Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

                 5.5.        Tiltakozás, visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Tiltakozás vagy visszavonás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

                 5.6.        Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adatainak kezelését érintő kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

 

Jogsértés esetén emellett az érintettnek bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslati jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő illetve, a megbízása vagy rendelkezése alapján eljáró Adatkezelő a személyes adatait az azok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

                 5.7.        Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt vagy nem részletezett adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő ad tájékoztatást az érintett részére. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt és kötelessége közreműködni az adatszolgáltatáshoz. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

2018. május 25.